nav icon

Pedagogisch project

Missie
Het begeleiden van kinderen die hun draai niet vinden in het regulier onderwijs zodat ook deze kinderen hun unieke talenten kunnen ontplooien en deelnemen aan de maatschappij van morgen.

Focus
Waarom kan of wilt het kind niet mee op school? Hoe kunnen we het kind leren omgaan met zijn eigen hindernissen en uitdagingen zodat het zijn eigen talenten kan ontwikkelen?

Welke leerlingen

  • Andersbegaafden (hoog of laag): op eigen tempo leren
  • Uitzonderlijk getalenteerde kinderen (muziek, dans, maar ook handvaardigheden (ambachten), economie, informatica, ... elk uniek talent): mogelijkheid om eigen talenten (waar de meeste motivatie ligt) te ontwikkelen in combinatie met de eindtermen
  • Leerstoornissen: leren leren op eigen unieke manier zodat het kind zelfstandig verder kan en de leerstof in de toekomst (bij eventuele terugkeer naar regulier onderwijs) zelf kan "vertalen"
  • Ontwikkelingsproblemen en andere: het kind leren omgaan met zijn eigen uitdagingen zodat het later als zelfzekere volwassene in het leven kan staan (met zijn eigen "handleiding" in handen)
  • Schoolmoeheid: het kind motiveren om vooruitgang te willen boeken (vaak liggen andere problemen aan de basis)
  • Emotionele problemen: dit is een kort traject waarbij het kind kan werken aan zijn emotionele problemen zonder leerachterstand op te lopen (met als doel terugkeer naar school of indien niet mogelijk verder schoollopen), voorbeelden: pestproblematiek (pester en slachtoffer krijgen afzonderlijk traject), faalangst, rouwverwerking, suïcidale neigingen, ... elk emotioneel problemen dat opname van leerstof verhindert

indeling groepen
Leerlingen krijgen een individueel traject. Er zijn geen leeftijdsklassen. Wel zitten leerlingen samen voor bepaalde lesuren zodat ze ook leren functioneren in een groep. Deze lesuren kunnen groepsactiviteiten zijn zoals LO of vakken zoals bijvoorbeeld Frans of creatieve activiteiten zoals knutselen. Ze worden dan begeleid door een vakleerkracht. Sommige activiteiten zullen ook per doelgroep gegeven worden.
Binnen de mogelijkheden van het vak of activiteit zitten de kinderen zoveel mogelijk samen met andere leeftijden: zo zien de jongere kinderen waar ze naartoe gaan en krijgen de oudere kinderen extra kans om de leerstof in te oefenen.

eindtermen
We gebruiken de eindtermen bepaald door de Vlaamse Overheid.
Voor het Lager Onderwijs gebruiken we de domeinen bepaald door de overheid, dit zijn: Taal, Wiskunde, LO, MV, Wetenschappen en Techniek, Mens en maatschappij en Frans. Deze worden aangevuld met de vakoverschrijdende thema's: ICT, Leren leren en sociale vaardigheden.
Bij de leerlingen die Secundair Onderwijs volgen baseren we ons op de vakfiches van de Examencommissie Secundair Onderwijs.

Naast de verplichte vakken, zijn er ook keuzevakken. Deze ondersteunen de ontwikkeling van de kinderen en geven hen meer toekomstmogelijkheden. Een aantal mogelijke keuzevakken zijn: Engels (voorbereiding internationale examens), ambachten, kunst, landbouw, dierenzorg, beroepskeuze, budgetbeheer, politiek, ICT, ... Het aanbod wordt afgestemd aan de aanwezige leerlingen en hun doel: waar willen zij naartoe als volwassene? Welke vaardigheden hebben zij later nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij?

lestijden
De lestijden voor voltijdse leerlingen zijn van 9 tot 15u (Lager Onderwijs) of 9 tot 16u (Secundair Onderwijs) en woensdags van 9 tot 12u. We volgen de schoolvakanties in Vlaanderen. Er kunnen activiteiten plaatsvinden na schooluren of tijdens schoolvakanties. Dit zijn extra leermomenten die niet verplicht zijn.
Een lesuur duurt 50 minuten.

zorg
Er zijn geen extra zorguren voorzien: alle zorg die de leerling nodig heeft, wordt in zijn individueel traject opgenomen. Indien nodig wordt er samengewerkt met externe partijen om het kind een optimale begeleiding te geven.

evaluatie
Voor het start van het individueel traject worden de persoonlijke en maatschappelijke doelen gedefinieerd. Evaluaties dienen om te bepalen of het kind de doelstellingen heeft behaald op de vooropgestelde momenten.
Op alle niveau's is er permanente evaluatie en zijn er elk trimester evaluatiemomenten. Deze zijn noodzakelijk om indien nodig het individueel traject bij te sturen.
Er zijn ook examens voor de verplichte examens bij de Examencommissie. Deze zullen in december en juni plaatsvinden, tenzij een ander moment noodzakelijk is voor het individueel traject en de vaste examenmomenten van de Examencommissie.

ouderparticipatie
Ouders worden aangemoedigd om de ontwikkeling van hun kind actief mee te volgen. Er zijn daarom ook op regelmatige basis infomomenten voorzien. Ouders worden betrokken bij het bepalen van de persoonlijke doelen van het kind bij de intake (maatschappelijke doelen zijn vastgelegd in de eindtermen) en worden regelmatig geïnformeerd over de verloop van het individueel traject.

organisatie onderwijs
Natuurkind is privé-onderwijs georganiseerd door Natuurkind vzw. De vzw benoemt een pedagogisch directeur en een zakelijke directeur. De pedagogisch directeur neemt beslissingen over de dagelijkse werking en de trajecten. De zakelijke directeur staat in voor de boekhouding, de budgetten, administratieve verplichtingen en andere zakelijke beslissingen.

schoolreglement
Het schoolreglement wordt bij het aanvang van het traject meegegeven aan het kind en de ouders. Er is ook steeds een online versie beschikbaar. Ouders ondertekenen voor de start van het persoonlijk traject het huishoudelijk reglement ter goedkeuring.

inschrijvingsgeld
Inschrijvingsgelden worden publiek meegedeeld via de website en individueel bij de intake. Het inschrijvingsgeld omvat alle uitgaven van het lopend schooljaar (of traject). Er zijn geen bijkomende kosten.

inschrijvingsprocedure
Voor de inschrijving wordt er steeds een intake gedaan. Hierbij wordt bepaald of Natuurkind de beste oplossing is voor het kind. Na de intake wordt het individueel traject voorgesteld. Na goedkeuring van dit traject start het onderwijs.